Дисциплини

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА / ЗАДОЧНА

СТЕПЕН
БАКАЛАВЪР

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
4 г./ 8 семестъра

УЧЕБЕН ПЛАН

Първи семестър

Микроикономика
Математика за икономисти
Основи на управлението
Академично писане и работа с информационни източници
Спорт

Втори семестър

Макроикономика
Устойчиво развитие
Стратегическо управление
Бизнес статистика
Спорт

Трети семестър
Международна икономика
Иконометрия
Основи на маркетинга
Основи на правото
Спорт

Четвърти семестър
Основи на счетоводството
Теория на социалното осигуряване
Основи на финансите
Култура на бизнес преговорите
Организационна култура
Спорт

Пети семестър
Банково дело
Финансово счетоводство
Теория на застраховането
Трудово право и осигурително право
Данъчно право

Шести семестър
Управление на продажбите
Електронни разплащания
Основи на финансовия контрол
Банково право
Борсово право

Седми семестър
Управленско счетоводство
Финансов мениджмънт
Инвестиции
Търговско право
Правен режим на инвестициите

Осми семестър
Финансови инструменти и пазари
Финансиране на външнотърговските сделки
Застрахователно право
Финансово право
Международно търговско право
Международно данъчно право
Митническо и валутно право

Дипломиране с:
Държавен изпит

СТАРТИРА
м. Октомври